Privacyverklaring NardKwast.com

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Nard Kwast.com, gevestigd te Apeldoorn.
Als wij cookies gebruiken op onze website, is dit alleen mogelijk na uw toestemming. Zodra je onze website bezoekt, krijg je uitleg over cookies en kun je zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert.

Persoonsgegevens
Doel van verwerking
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om met u in contact te komen (contactgegevens), om met u te communiceren en in het kader van de met u af te spreken diensten. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.
Als u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, per telefoon, e-mail, website of anderszins, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen en met u te communiceren. Als er geen dienstverleningsovereenkomst wordt gesloten, worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerking persoonsgegevens
Als er een serviceovereenkomst tot stand komt, beschikken wij over meer persoonsgegevens dan alleen contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat kader noodzakelijk of nuttig achten.
De gegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming.

Beveiliging
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen we gebruikmaken van een of meer verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische veiligheid te garanderen, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die zijn gesloten in overeenstemming met de eisen die daaraan worden gesteld in de AVG met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte zodat derden hier geen toegang toe hebben.
We delen uw gegevens niet met andere partijen zonder uw toestemming, tenzij er een administratieve of wettelijke verplichting is om dit te doen, of een gerechtelijk bevel.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
We zijn natuurlijk gebonden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. De belastingdienst eist bijvoorbeeld dat we uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de met u overeengekomen diensten, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten van de betrokkene
Wij respecteren uw privacyrechten en zullen er aan meewerken dat u de rechten die u in de AVG worden toegekend, kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hierover contact met ons opnemen.